Sindikalni bilten

Na sjedniciPredsjedništva Samostalnog sindikata rudara u FBiH održanog dana 12.12.2012.godine u Tuzli donesena je odluka da se članovi Samostalnog sindikata rudara upoznaju sa aktivnostima u ovoj organizaciji putem informativnog glasila:

Sindikalni bilten

Koji dostavljamo našim članovima kako bi pravovremeno bili informisani o dešavanjima u ovom granskom sindikatu.

UVOD:

Samostalni sindikat rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine pravno je utemeljena organizacija na osnovu odredaba Zakona o udruženjima i fondacijama i registrovan u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu 2000 godine.

Najviši pravni akt Samostalnog sindikata rudara u FBiH je Statut koji je usklađen sa pozitivnim zakonskim propisima BiH i u Federalnom ministarstvu pravde registrovan pod brojem br:04-05-2-2218/2000 od 28.04.2000.godine.

Najviši organ odlučivanja u Samostalnom sindikatu rudara u FBiH koji ima skraćeni naziv Sindikat rudara u FBiH (koji ćemo koristiti u nastavku teksta) je Kongres koji se održava svake četiri godine.

Članice Sindikata rudara su na osnovu registracije Sindikata rudara dobile podregistracije na osnovu kojih su ostvarili pravo na žiroračun, odbijanje sindikalne članarine, pečat i dr.

U Sindikatu rudara u FBiH djeluje 8 članica i to: Rudnici Kreka, Đurđevik, Banovići, Gračanica, „Abid Lolić“ Bila, Rudnik soli Tuzla, Rudarski institut Tuzla i Rudar Tuzla.

Na IV Kongresu sindikata rudara održanom 30.06.2012.godine potvrđeni su mandati izabranim nosiocima sindikalnih dužnosti u Sindikalnim organizacijama-članicama, Izabran je Glavni odbor, a predsjedništvo sačinjavaju predsjednici Sindikalnih organizacija.

Za predsjednika Sindikata rudara u narednom četverogodišnjem mandatu izabran je Mr. Safer Mušanović , za zamjenika predsjednika Sinan Husić a za sekretara Nevres Mešić.

Članovi Glavnog odbora na konstituirajućoj sjednici potpisali su izjave sledećeg sadržaja:

I Z J A V A

o prihvatanju kandidature za člana Glavnog odbora Samostalnog sindikata rudara u F BiH

Ja_____________________________________rođ._______godine u__________________________

sa mjestom prebivališta u__________________________općina______________________________

JMBG:____________________Br.LK.__________ Kontakt telefon:_____________________________

zaposlen u _________________________________ prihvatam kandidaturu za člana Glavnog odbora Samostalnog sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom četverogodišnjem periodu, a shodno odlukama IV Kongresa Sindikata rudara u FBiH održanog 30.06.2012.godine.

Kao član Glavnog odbora Sindikata rudara u FBiH prihvatam sve odluke, smjernice i programske ciljeve i zadatke utvrđene na IV Kongresu.

Prihvatam Statut Samostalnog sindikata rudara u Federaciji BiH br:04-05-2-2218/2000 od 28.04.2000.godine (ovjera Federalnog ministarstva pravde Sarajevo), programske ciljeve utvrđene članom 4 Statuta,oblike i metode sindikalne borbe utvrđene članom 10 Statuta,prava i obaveze člana Sindikata rudara u FBiH utvrđene članom 13 Statuta,te se obavezujem poštovati odluke, upustva i smjernice donesene od strane organa Sindikata rudara u FBiH shodno članu 28 Statuta.

U svom sindikalnom djelovanju radit ću na očuvanju jedinstva Sindikata rudara u FBiH, na omasovljavanju članstva ovog sindikata, ispravnom prezentovanju stavova organa ovog sindikata, a u javnosti nastupati isključivo po uputama i smjernicama organa sindikata, bez obzira na individualno mišljenje i stavove stavljajući opće ispred pojedinačnih interesa.

U slučaju ne poštivanja naprijed navedene izjave bezuslovno prihvatam sankcije koje budu utvrđene odlukama organa Sindikata rudara u FBiH, a u cilju sačuvanja moralnog lika predstavnika sindikalnog rukovodstva obavezujem se na podnošenje neopozive ostavke na sve dužnosti u sindikatu.

Dana: 31.08.2012.godine. IZJAVU DAO

___________________________________

Shodno potpisanim izjavama postoje određena prava i obaveze članova Glavnog odbora iz svih Sindikalnih organizacija članica Sindikata rudara.

Na IV Kongresu utvrđeni su programski ciljevi i zadaci Sindikata rudara od kojih će mo pomenuti samo neke:

-Neće se dozvoliti privatizacija Rudnika u FBIH

-Ni jedan rudar ne smije ostati bez posla

-U rudnike se moraju zapošljavati novi zaposlenici

-Tražit će se potpuno poštivanje Ugovora o osnivanju Koncerna EP BiH

-Sindikat rudara borit će se za povećanje standarda rudara

-Sindikat rudara neće pružati podršku rukovodstvima koji prave gubitke

Očito da se ovakvi zaključci nisu sviđali pojedinim rukovodstvima rudnika, vladajućem društvu EP BiH te nosiocima političke vlasti koji su i Akcionim planom o prestruktuiranju rudnika predvidjeli privatizaciju istih, tako da su koristeći neutemeljenu granu rudara „Sindikat radnika rudnika uglja BiH“ čiji su mešetari počeli obilaziti članice Sindikata rudara kako bi doveli do razbijanja istog, pošto Sindikat rudara sa 8500 članova predstavlja značajnu snagu u zastupanju interesa rudara, a po strukturi članstva predstavlja multipartijsku, nestranačku organizaciju koju nije moguće kontrolisati sa nivoa bilo koje političke partije.

O tim aktivnostima u avgustu mjesecu na sjednici predsjedništva utvrđen je tekst „Saopštenja za javnost“ koji je dostavljen medijima i Upravama Rudnika, te resornom ministarstvu i Vladi FBiH.

Međutim, te aktivnosti nisu stale, nego su se naprotiv dodatno aktivirale, kako bi se Sindikat rudara stavio pod političku kontrolu.Rezultati takvog djelovanja su sledeći:

RUDNICI KREKA ISTUPILI IZ SINDIKATA RUDARA! (ZAŠTO?)

Na čelu Sindikata rudara u FBiH od svog osnivanja 2000 godine do IV Kongresa nalazio se Fikret Suljić zaposlenik Rudnika Kreka, koji je praktično ovu instituciju pretvorio u drugu Sindikalnu organizaciju Kreke, štiteći isključivo položaj Rešada Husagića- Generalnog direktora Kreke koji je u periodu svog direktorovanja, prilagođavajući se jednoj ili drugoj političkoj opciji, u zavisnosti od rezultata izbora,proizveo gubitak od preko 300 miliona KM a samo u 2012 godine gubitak od preko 20 miliona.

Obzirom da je 2010 godine Stranka za BiH izgubila izbore, Rešad Husagić se deklarisao kao pripadnik SDP-a, i po toj političkoj liniji dobio je zadatak da razruši Sindikat rudara u FBiH, do 21.12.2012.godine, odnosno do „Dana rudara“.U protivnom, pošto imenovanom Ugovor o VD Generalnog direktora ističe 31.12.2012.godine, neće biti imenovan za Generalnog direktora.

Ostvarenje tog procesa zamišljeno je kroz organizaciju Sindikata u Koncernu, a zatim kroz navodno ujedinjenje sindikata u grani rudarstva.

Misleći da se radi o istinskoj namjeri ujedinjenja rudara i članovi predsjedništva Sindikata rudara su prisustvovali na par sastanaka tzv. Incijativnog odbora kome predsjedava Sinan Husić. Međutim nakon što su i članice Samostalnog sindikata rudara u FBiH pristale na razgovore o ujedinjenju vodeći se zdravom logikom o omasovljavanju i jačanju rudara na nivou FBiH, drugi dio, to jest Sindikat rudara BiH nije bio za ujedinjavanje svih postojećih članica ova dva Sindikata!

Takođe treba napomenuti, da su tkz. sindikalci iz Sindikata rudara BiH (Zenica,Kakanj,Breza) bili protiv ulaska u novi sindikat članica Samostalnog Sindikata rudara u FBiH a to su firma Rudar koja broji oko 600 članova, Rudnik Soli 200 članova i Rudarski institut 100 članova što ukupno broji 900 članova što predstavlja veliku masu, a čitavo vrijeme su potencirali što veće članstvo i brojnost!

Pa zar je moguće da kolega sindikalac bude protiv svog kolege sindikalca a kao bore se za ista prava?!

Treba napomenuti da su se ove firme do sada rame uz rame sa ostalim članicama Samostalnog Sindikata rudara u FBiH borile za poboljšanje života i standarda rudara i uslova rada u rudnicima, nekada čak i glasnije od pojedinaca vezanih za sam proces rudarenja!

Da nešto nije uredu članice Samostalnog Sindikata rudara u FBiH takođe su uvidjele kada su tkz. sindikalci iz Sindikata rudara BiH potpognute pojedinim sindikalcima iz Kreke saopštili da bi se u novom sindikatu koji bi bio formiran zabranilo članicama Sindikalnih organizacija Banovići, Rudar, Rudnik Soli, Rudarski institut da kandiduju svoje ljude na izborima za izvršna tijela.

Pa zar to demokratsko društvo priznaje?

Pa zar je moguće u 21. vijeku da nam se dešavaju ovakve stvari?

E to je moguće samo još u BiH gdje je politika ušla u sve pore društvenog života, gdje čak i sindikalci prodaju svoje kolege za dobrobit njihovih političkih mentora i svoju ličnu dobrobit!

Na ovaj princip rada i djelovanja članice Samostalnog Sindikata rudara u FBiH nisu mogle pristati i na taj način izdati interese svojih kolega, svojih komorata, interese najmnogoljudnijeg kantona, kantona koji proizvodi 52 % ukupne električne energije u BiH i najbogatijeg kantona kada su u pitanju energetski resursi.

Sindikat treba da se bori za prava svojih članova, naših kolega koji svojim svakodnevnim mrkotrpnim radom obezbjeđuje tom sindikalcu platu i uslove da se bori za njega, a ne da ga izdaje na svakom koraku, i da zbog svojih ličnih interesa gura u propast hiljade i hiljade drugih komorata.

Takođe smatramo da su nastupanjem tkz. sindikalaca iz Sindikata rudara BiH narušena sva načela i postulati sindikalnog djelovanja i da je sramotno i žalosno da su pojedinci iz Sindikalne organizacije Kreka prodali svoje članove, svoje kolege i interese svog kantona zbog očuvanja svojih stolica i svojih ličnih interesa!

Mišljenja smo da će doći trenutak kada će ti pojedinci morati objasniti svoje poteze, ali se takođe bojimo da će za određene naše kolege komorate to tada već biti kasno!

Dakle, i nakon otkrivanja naprijed navedenih namjera čiji je isključivi zadatak stavljanje ovog sindikata pod političku kontrolu samo Rudnici Kreka su nastavili aktivnosti, zvanično obavještavajući Predsjedništvo Sindikata rudara dana 12.12.2012.godine da istupaju iz Sindikata rudara u FBiH.Sindikat rudara je insistirao na stvaranju zajedničke platforme koja bi uključivala zajedničko djelovanje dvije grane rudarstva u zakonskim rješenjima, uređenju odnosa u Koncernu, Izradi Kolektivnog ugovora, povaćanju cijene uglja i sl. što je energično odbijeno iz čega su se odmah mogle naslutiti namjere aktera ovih procesa, koje su daleko od ideje zajedništva.

Tražili smo razloge takve odluke!?

Naime, na sastanku sa resornim ministrom održanom u Sarajevu 03.12.2012.godine došli smo do saznanja da je izmjenjen čl.4 Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika, po kome sada EP BiH nema obaveze za izmirenje dugovanja rudnika koje su bile utvrđene u prvobitnim odredbama zakona.

Pomenute promjene izvršene su zbog činjenice, da će EP BiH u narednom periodu Rudnike Kreka podijeliti u više organizacionih jedinica gdje će jedna od tih jedinica, u koju će biti svrstani invalidi rada, administrativno osoblje, radnici zaposleni u ishrani i ostali koji se ne smatraju potrebnim u procesu proizvodnje, predstavljati organizacionu jedinicu na koju će biti naslonjeni ukupni gubitci i nad tom organizacionom cjelinom će se pokrenuti stečaj, dok će ostale, tzv. produktivne cjeline biti vezane za TE Tuzla.To u praksi znači da će nekoliko stotita radnika koji će pripadati cjelini nad kojom će biti pokrenut stečaj ostati bez posla.

Pošto ovakve stavove ne podržava Sindikat rudara i ne odstupa od stava da ni jedan rudar ne smije ostati bez posla, postao je nesavladiva prepreka političkoj vlasti, zbog čega su sindikalci Kreke dobili naredbu da istupe iz ovog sindikata.Napominjemo da su tom sastanku prisustvovali Fikret Mehić i Sinan Husić predstavnici Kreke i da o toj namjeri nisu informisali ni članove Sindikalnog odbora Kreke.

Ovakav projekat očekuje i rudnike Kakanj,Brezu i Zenicu na što takođe pristaju njihovi sindikalci, te rudnik Đurđevik ukoliko bi krenuo putem Kreke.

Pitali smo se zbog čega su sindikalci Kreke tako jednostavno zanemarili interese svojih kolega koji bi trebali ostati bez posla!?

Jedini logičan zaključak u svemu tome je, da je predsjednik SO Kreka Mehić Fikret pod ugovornom plaćom i da zarađuje cca 3000 KM, te da je isti u narednom periodu kandidat za predsjednika novoformiranog sindikata, a na njegovo mjesto bi, znači na tu ugovornu plaću, trebao doći Sinan Husić, što je klasična prodaja općih za pojedinačne interese ili ustaljena kupovina sindikalaca od strane direktora, što je moralno nedopustivo.

Skupština novog oblika sindikalnog organizovanja trebala bi biti održana 20.12.2012.godine, na kojoj će nedovoljno informisani delegati praktično glasati za vlastitu propast, tako da je predsjedništvo Sindikata rudara iz moralne obaveze prema svim članovima i odlučilo, da o svemu na ovaj način informiše svoje članstvo.

Šta su kolektivne i individualne posljedice istupanja iz Sindikata rudara?

-Sve sindikalne organizacije-članice Sindikata rudara na IV Kongresu dobile su odlukom potvrdu svojih mandata, što znači da bi istupanjem bilo koje članice bilo neophodno raspisati izbore u toj sindikalnoj organizaciji i izabrati novo rukovodstvo jer je sadašnjem rukovodstvu sindikata dat mandat odlukom Kongresa.

-Takođe, članica koja istupi iz Sindikata rudara gubi status pravnog subjekta na osnovu podregistracije, te mora zatvoriti račun, čime prestaje zakonska osnova za odbijanje članarine, zatim, mora vratiti pečate sindikalne organizacije koji su izrađeni na osnovu odobrenja Sindikata rudara.

-Svi članovi Glavnog odbora, obzirom na popisane izjave trebaju podnijeti ostavke na sve sindikalne dužnosti jer su se na to dobrovoljno potpisivanjem izjave obavezali.

U tom periodu, gubitka pravnog subjektiviteta u jednoj grani i uspostavljanjem istog u nekom drugom obliku organizovanja predstavlja „vakum“ period u kome praktično ne postoji sindikalna organizacija.

Z a k l j u č a k:

Izdavanje ovog biltena prije svega ima za cilj da informišemo svoje članstvo o dešavanjima u ovom sindikatu, smatrajući da je odluka sindikata Kreke „greška“ koja će skupo stajati one nedužne rudare koji nisu bili informisani, a prije svega invalide rada koji se, što je nama neshvatljivo, nazivaju „problemom“ iako su svoje zdravlje ostavili u rudnicima stvarajući dobrobit upravo onima koji ih se hoće na bezobziran način riješiti.

Pored toga,moramo shvatiti, da većina rudara živi sa skromnim primanjima, da na račun vlastitog standarda žele sačuvati preduzeća u kojima rade, da je rudarska solidarnost vrijednost koju su pominjali svi državnici decenijama i da nikom od običnih rudara nije stalo da njihov kolega ostane bez posla, da direktori, političari, pa evo nažalost i dugogodišnji sindikalni predstavnici razmišljaju mandatno, da lične interese stavljaju ispred općih i da na taj način obezbjeđuju samo vlastitu egzistenciju i egzistenciju svoje porodice zanemarivši sudbine hiljada drugih.

Mislimo da naše odluke vezane za sačuvanje svakog radnog mjesta nisu zločin koji će političari osuđivati, da nije zločin ni sprečavanje privatizacije koja nikome nije donijela dobro, kao što nije zločin nepodržavati rukovodstva koja će naše koektive dovoditi do stečaja bez obzira čiji oni kadrovi bili i sa koje strane dolazili.

Smatramo takođe da je naša obaveza čuvati i interese najmnogoljudnijeg kantona, a u energetskom sektoru tražiti zasluženo mjesto obzirom da se na ovom kantonu proizvodi preko 52 % ukupne električne energije, nedozvolivši da o našim sudbinama odlučuju ljudi iz Mostara, Sarajeva, Zenice,Breze,Kaknja ili nekog drugog mjesta, jer naše su očevine razorane u cilju obezbjeđenja uglja, naše porodice udišu štetne gasove teroelektrane, naša djeca se trebaju zapošljavati u rudnicima koje smo mi sačuvali, a ne vezati se za one kolektive, koji prije svega, neispunjavaju svoje obaveze prema državi, nemaju namjere da sačuvaju ekonomsku stabilnost svojih kolektiva, i gledaju samo lične interese, zbog čega smatramo da je Kreka načinila neoprostivu grešku vezujući se za Brezu,Kakanj i Zenicu zanemarujući intrese svojih kolega, prijatelja i komšija kojima je jedini izvor prihoda skromna plaća koju ostvare u rudnicima, te da je na taj način izdala i interese lokalnih zajednica našeg kantona.

Iz tog razloga pozivamo sve rudare da razmisle o svojim sudbinama, da prepoznaju svoje interese i da ne dozvole bilo kome da njihove interese, radi svojih ličnih, prodaju po bilo čijoj naredbi, a to će mo uspjeti, samo ako shvatimo da smo ove rudnike posudili od svojih nasljednika a ne naslijedili od svojih predaka, jer naša sudbina je i sudbina naših pokoljenja.

 

Comments are closed.